Rekenhaasjes - Online Reeks 90

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

35,5 + 35,5 =
32 - 9 =
0,18 : 6 =
17 : 2 =
5 - 0,5 =

2 x 0,250 =
140 : 7 =
375 : 3 =
0,45 : 9 =
250 in 1 000 is