Rekenhaasjes - Online Reeks 88

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

40 in 120 is
2 x 0,125 =
700 - 150 =
13 : 2 =
0,15 : 5 =

875 - 850 =
500 : 4 =
19,5 + 19,5 =
0,25 : 5 =
9 - 0,4 =