Rekenhaasjes - Online Reeks 85

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

100 - 0,01 =
6 x 0,02 =
9,5 + 9,5 =
51 : 2 =
10 x 0,1 =

54 - 47 =
0,18 : 1 =
21 : 2 =
25 in 275 is
0,75 : 3 =