Rekenhaasjes - Online Reeks 84

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

63 : 2 =
1 - 0,25 =
50 in 350 is
98 - 89 =
25,5 + 25,5 =

0,35 : 5 =
3 x 0,125 =
8,5 + 7 =
9 x 101 =
0,16 : 4 =