Rekenhaasjes - Online Reeks 83

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

4 x 0,25 =
10 - 0,1 =
81 : 2 =
125 in 875 is
0,50 : 2 =

0,5 + 7,5 =
10,5 + 10,5 =
57 - 53 =
0,18 : 9 =
10 x 0,2 =