Rekenhaasjes - Online Reeks 60

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

9 in 81 is
480 : 80 =
42 - 36 =
6 in 300 is
20 + 74 =

4000 - 6 =
200 + 507 =
5 x 30 =
71 - 63 =
500 : 5 =