Rekenhaasjes - Online Reeks 59

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

90 : 10 =
4 in 60 is
700 - 5 =
31 - 27 =
3 in 75 is

630 : 90 =
70 + 13 =
60 - 54 =
6 x 50 =
300 + 608 =