Rekenhaasjes - Online Reeks 58

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

800 : 4 =
53 - 49 =
6 in 66 is
50 + 35 =
350 : 50 =

100 + 706 =
3 in 120 is
4 x 15 =
44 - 36 =
206 + 30 =