Rekenhaasjes - Online Reeks 57

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

7 in 42 is
3 x 25 =
26 - 18 =
250 : 2 =
70 + 23 =

500 + 309 =
707 + 50 =
450 : 50 =
10 in 110 is
33 - 28 =