Rekenhaasjes - Online Reeks 55

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

35 - 32 =
120 : 30 =
4 in 200 is
20 + 29 =
2 x 600 =

400 + 202 =
700 : 10 =
72 - 63 =
4 x 30 =
8 in 160 is