Rekenhaasjes - Online Reeks 53

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

2 x 75 =
56 : 8 =
59 - 54 =
6 in 36 is
40 + 53 =

180 : 20 =
79 - 72 =
2 x 40 =
6 in 54 is
900 : 3 =