Rekenhaasjes - Online Reeks 52

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

48 : 6 =
5 in 35 is
240 : 60 =
41 - 36 =
30 + 21 =

500 : 50 =
600 + 304 =
4 x 300 =
6 in 48 is
23 - 18 =